Előző
Következő
címer

Humán irányultság


Tanulmányi terület

 Kód

 Felvehető

Humán irányultság

0406

 15 fő

 Felvételi

Központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából (2019. január 19-én).
Iskolai szóbeli vizsga magyar nyelv és irodalomból vagy történelemből.

 Értékelés

10%-kal számítjuk be a 7. osztály év végi jegyeit (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, fizika, kémia, biológia és egy idegen nyelv). Ez a „hozott pontszám”.

A hozott pontszám (max. 10 pont)
= az év végi jegyek összege x 0,25

Emellett 65%-ban vesszük figyelembe az írásbeli, 25%-ban pedig a szakirányú szóbeli vizsga eredményét. Ez a „szerzett pontszám”.

A szerzett pontszám (max. 90 pont)
= (magyar nyelv x 0,65) + (matematika x 0,65) + szóbeli

/Az írásbeli vizsgákon 50-50, a szóbeli vizsgán 25 pontot lehet maximálisan elérni./

Jellemzője: A speciális humán csoportok diákjai emelt óraszámban tanulják a történelmet, valamint a magyar nyelvet és irodalmat.

Kiknek ajánljuk: Ezt a képzési formát elsősorban azoknak ajánljuk, akik különös érdeklődést mutatnak a humán tantárgyak iránt és/vagy olyan egyetemen vagy főiskolán* szeretnének továbbtanulni, amelyen a történelem és/vagy a magyar nyelv és irodalom a kötelező érettségi/felvételi tárgy (*jog, közgazdaság, államigazgatás, tanár, valamint a médiával és kommunikációval kapcsolatos pályák).

A humán osztályainkban folyó történelem és magyar oktatás

A rendszerváltást követő elmúlt évtizedben érezhetően megnőtt az érdeklődés a társadalomtudományok, ezen belül a történettudomány, a történelem tanulása iránt. Iskolánk jellegéből adódik, hogy felkészíti tanulóit a felsőfokú képzésre, az egyetemi, főiskolai felvételi színvonal elérésére. Ezért döntött úgy évekkel ezelőtt az iskolavezetés, hogy a humán csoportok beindításával megpróbál megfelelni a jelentkező tanulói igényeknek: magyar nyelv és irodalomból illetve történelemből a követelményeknek megfelelő, mélyebb, átfogóbb ismeretek nyújtására biztosít lehetőséget a csoportok megszervezésével.

A történelmet valamint a magyar nyelvet és irodalmat a négy év során mindvégig emelt óraszámban, kis létszámú, 15-17 fős csoportokban tanulják a diákok, ami lehetőséget biztosít a tananyag elmélyültebb elsajátítására, az összefüggések alaposabb áttekintésére, a logikusabb rendszerezésre, az emelt szintű érettségi vizsgákra történő felkészülésre. Célunk nem annyira az ismeretanyag mennyiségi növelése, inkább az elmélyült, alapos tanulás lehetőségének biztosítása, és legfőképpen a mai kor és érettségi követelményeinek megfelelően az írás- és szóbeli kommunikációs készség erőteljes fejlesztése. Ez utóbbiak a választott pályán is elengedhetetlenül szükségesek a sikeres szerepléshez.

A humán tantárgyak oktatásának magas színvonalát számos szép eredmény bizonyítja. A 2010-2015 között OKTV döntős tanulóink voltak magyar nyelvből, magyar irodalomból, történelemből és mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyból is.

Külön is szeretnénk felhívni figyelmet a Radnóti Tavaszi Kulturális Fesztiválra, ahol mindenki megmutathatja, miben - zenében, táncban, színjátszásban, versírásban, versmondásban - tehetséges. A kulturális hét minden napja egy-egy téma köré szerveződik. Az előadásokon, beszélgetéseken nemcsak a diákok, hanem tanáraink és meghívott előadóink is részt vesznek..

kultfeszt09

 

Témakörjegyzék
a magyar szóbeli felvételihez

Irodalmi alapfogalmak ismerete – műnemek, műfajok, Költői képek, alakzatok (pl. hasonlat, megszemélyesítés, metafora stb.)

Verstani alapismeretek (pl. ritmus, rím, alliteráció stb.)

Ismeretek az alapvető irodalomtörténeti korszakokról, korstílusokról, stílusirányzatokról 

Ismeretek a magyar irodalom nagyobb korszakairól (pl. reformkor, nemzeti romantika, a XX. század első fele)

Jeles íróink, költőink portréja – Petőfi, Arany, Kölcsey, Vörösmarty, Jókai, Mikszáth, Ady, Móricz, József Attila

Beszámoló házi olvasmányokról, egyéb olvasmányélményekről 

Leíró nyelvtani ismeretek a különböző nyelvi szintekről: 
- Hangrendszerünk, hangtörvény
- Az egyes szófajok jellemzői, szófajba sorolás
- Alaktani ismeretek (toldalékolás, szóelemekre bontás)
-
Mondattani ismeretek (mondatfajták, mondatrészek, az egyszerű mondat)

A kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvhasználat

A magyar szóbeli felvételi vizsga
értékelési szempontjai:

- tárgyi tudás, tájékozottság 8 pont
- nyelvi, irodalmi ismeretek, azok alkalmazása 6 pont
- témának megfelelő fogalomhasználat 3 pont
- értő olvasás, írott szöveg megértése 3 pont
- köznyelvi norma biztos ismerete; a feladatnak és a kommunikációs helyzetnek megfelelő szókincs, hangnem, stílus; gördülékeny, érthető mondat- és szövegalkotás
3 pont
- világos és lényegre törő, szabatos előadás 2 pont

A történelem szóbeli felvételi vizsga témakörei
és az értékelés szempontjai

Témakörök

Tartalmak

Az őskor történetéből

A történelem forrásai. Az időszámítás. Az ember elődeinek mindennapjai. A földművelő és az állattenyésztő ember.

Az ókori Kelet történetéből

Egyiptom, “a Nílus ajándéka”. Az írás kialakulása. Az Ószövetség népe.

Az ókori görögök életéből

Görög istenek és az olimpiai játékok. Görög városállamok: Athén és Spárta. Athén Periklész korában.

Az ókori Róma évszázadai

Mondák Róma alapításáról. A köztársaság születése. Hadvezérek és csaták: a pun háborúk történetéből. A császárság születése. A kereszténység születése, fő tanításai.

A magyar történelem kezdetei

A magyar nép eredete: mondák és valóság. Az őshazák és a magyarok vándorlása. Társadalom és hitvilág. A honfoglalás.

Képek a középkori Európa életéből

Nagy Károly udvarában. A középkori egyház. A középkori városok.

Magyarország az Árpádok idején

Letelepedés – kalandozó hadjáratok. Géza, és I. István az államalapító. István utódai, László és Könyves Kálmán. Az aranybulla. IV. Béla és a tatárjárás, az újjáépítés.

Virágzó középkor Magyarországon

Károly Róbert és Nagy Lajos, a lovagkirály. Hunyadi János a törökverő. Mátyás király uralma. Magyarország három részre szakadása Mohács, Buda elfoglalása.

Az újkor kezdetén

Felfedezők és hódítók. A világkereskedelem kialakulása. A vallás megújulása. A Napkirály udvarában - XIV. Lajos. Az angol polgári forradalom.

Magyarország az újkor kezdetén

A várháborúk hősei. A királyi Magyarország, a hódoltság területe. Az önálló Erdély kialakulása és aranykora. A török kiűzése és Buda visszafoglalása. II. Rákóczi Ferenc szabadságharca.

A polgári átalakulás kora

Az Amerikai Egyesült Államok megalakulása. Eszmék, személyiségek és események a felvilágosodás és a francia forradalom korából. Az ipari forradalom és társadalmi következményei.

A XVIII. századi Magyarország

Mária Terézia és II. József uralkodása. A soknemzetiségű Magyarország.

A polgárosodás kezdetei Magyarországon

Országgyűlések Pozsonyban. Gróf Széchenyi István és Kossuth Lajos reformprogramja. A pesti forradalom. Az áprilisi törvények. Képek a szabadságharc történetéből.

Nemzetállamok kora

Az amerikai polgárháború. Új európai nemzetállamok: Olaszország, Németország. Az ipari termelés új korszaka. Versenyben a világ felosztásáért

A dualizmus kora

 A kiegyezés. Gazdasági felzárkózás. A polgárosodó magyar társadalom.

Az első világháború

A háború kitörésének okai, a szembenálló felek erőviszonyai. A mindennapok a fronton és a hátországban. Új fegyverek. Győztesek és vesztesek.

Magyarország a két világháború között

Forradalom és ellenforradalom. Trianon és következményei. A bethleni konszolidáció.

 

1.

A legfontosabb történelmi fogalmak és kifejezések ismerete, ezek szóbeli megnyilatkozásban történő helyes alkalmazása.

6 pont

2.

A történelmi események, személyek, jelenségek elhelyezése a történelmi időben, alapvető évszámok ismerete, a történeti idő tagolása.

4 pont

3.

A történelmi események, személyek, jelenségek elhelyezése térben, földrajzi ismeretek hasznosítása a történelmi események megértésében. Tájékozódás atlasz, térképvázlatok segítségével.

4 pont

4.

Ok-okozati összefüggések feltárása, események problémaközpontú bemutatása.

8 pont

5. 

Stílusos, szabatos előadásmód, amely megfelel a szaknyelvi és nyelvhelyességi kritériumoknak.

3 pont

 

Kapcsolat

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.
OM azonosító: 029743
KK-azonosító: CA0101
Elérhetőségeink

Gyorslinkek

Hírek
Hírarchívum
Csengetési rend
Iskolai munkaterv
Könyvtárunk katalógusa
Rádió RMG
Pályázatok
Intézményvezetői pályázat_2016 (.pdf)
Menza
Termosz (szaklaboratórium)
mozaNapló
Bor Pál Fizikaverseny
Arany 200

Legújabb hírek

A SáRa sporttalálkozónk részletes programja
2018-09-20 15:20:29
Tanulóink hódmezővásárhelyi kiállítása
2018-09-20 12:19:04
Újabb radnótis az Édes anyanyelvünk verseny döntőjében
2018-09-18 16:53:29
Egyetemi projektnap az élményalapú nyelvoktatásért
2018-09-17 15:30:14
Kedves Menzások!
2018-09-06 14:07:48
Kiemelkedő nemzetközi diákolimpiai eredmények
2018-09-04 12:44:54
Adatkezelési tájékoztató és adatkezelési dokumentumok
2018-09-04 11:39:56
Jelentkezés a tehetséggondozó szakköreinkre
2018-09-03 10:21:15
Igazolások a testnevelés tantárgyhoz
2018-08-30 11:11:07

Hivatkozások

Öregdiákok
Oktatási Hivatal Bázisintézménye
Akkreditált tehetségpont lettünk!
Európai Tehetségpont
Szegedi Tudós Akadémia
Szeged Városi Kollégium honlapja
Határtalanul!
Nemzeti Tehetség Program
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Emberi Erőforrások Minisztériuma sux
Erasmus+