Előző
Következő
címer

Matematika-fizika


Tanulmányi terület

 Kód

 Felvehető

Matematika-fizika tagozat

0401

 15 fő

 Felvételi

Központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából (2021. január 23-án).
Iskolai szóbeli vizsga: matematika, fizika.

 Értékelés

10%-kal számítjuk be a 7. osztály év végi jegyeit (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, fizika, kémia, biológia és egy idegen nyelv). Ez a „hozott pontszám”.

A hozott pontszám (max. 10 pont)
= az év végi jegyek összege x 0,25

Emellett 65%-ban vesszük figyelembe az írásbeli, 25%-ban pedig a szakirányú szóbeli vizsgák eredményét. Ez a „szerzett pontszám”.

A szerzett pontszám (max. 90 pont)
=(magyar nyelv x 0,5) +(matematika x 0,8) + szóbeli

/Az írásbeli vizsgákon 50-50, a szóbeli vizsgákon pedig matematikából 15, fizikából pedig 10 pontot lehet maximálisan elérni./

Jellemzője: A matematika-fizika tanulmányi terület diákjai nagyobb óraszámban tanulják a matematika, és a fizika mellett az informatikát is. Ezzel a képzéssel a 8. osztályt elvégzők számára is elérhetővé szeretnénk tenni a magasabb szintű matematika elsajátítását. A felsőfokú műszaki, informatikai képzés iránti egyre nagyobb társadalmi igény kielégítése a célunk.

Kiknek ajánljuk: Ezt a képzési formát azoknak ajánljuk, akik különös érdeklődést mutatnak a matematika a fizika és az informatika iránt és/vagy olyan szakokon* szeretnének továbbtanulni, amelyen e tárgyak legalább egyike a kötelező érettségi/felvételi tárgy (*mérnök, közgazdász, kereskedelem, államigazgatás, informatikus, programozó, geográfus, matematikus, fizikus, csillagász vagy tanári pálya).

 

Témakörjegyzék
a matematika szóbeli felvételihez
  

 • számolás racionális számokkal
 • elsőfokú egyenletek
 • egyszerű szöveges feladatok
 • százalékszámítás
 • oszthatósági alapfogalmak, szabályok
 • halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak
 • sokszögek osztályozása, speciális sokszögek
 • a háromszög szögeinek összege, a háromszög nevezetes vonalai, pontjai
 • területszámítás
 • grafikonok értelmezése, adatok rendezése, táblázatok értelmezése
 • alapvető függvények grafikonjai
 • egyszerű összeszámolási feladatok
Értékelési szempontok a 8 évfolyamos speciális matematika-fizika tagozat szóbeli felvételi vizsgáján matematikából
- az általános iskolai matematika anyagban szereplő fogalmak biztos ismerete 8. osztály első félévével bezárólag
- számolási készség közönséges illetve tizedes törtekkel végzett műveletek során
- negatív számokkal végzett alapműveletek ismerete
- az egyenes illetve fordított arányosság alkalmazása egyszerű szöveges feladatok megoldása során, az átlag fogalma
- a százalékszámítás alkalmazása
- mértékegységek átváltása
- szerkesztési alapfeladatok (nevezetes szögek, szakaszfelező merőleges, szögmásolás, szakasz egyenlő részekre bontása)
- felszín, illetve térfogat számítási alapképletek alkalmazása egyszerű feladatokban
- logikus gondolkodás
- világos megfogalmazások, kifejezési képesség
- a feltett kérdésekre való reagálás módja

 

 

Témakörjegyzék
a fizika szóbeli felvételihez 

Az egyenes vonalú egyenletes mozgás

Egyszerű út- és időmérés. A mérési eredmények feljegyzése, értelmezése. Út-idő grafikon készítése és elemzése. Az út és az idő közötti összefüggés felismerése. A sebesség fogalma, a sebesség kiszámítása. A megtett út és a menetidő kiszámítása.

Az egyenletesen változó mozgás

Az egyenletesen változó mozgás kísérleti vizsgálata (pl. lejtőn mozgó kiskocsi). A sebesség változásának felismerése, a gyorsulás fogalma. Az átlag- és a pillanatnyi sebesség fogalma és értelmezése konkrét példákon.

A testek tehetetlensége és tömege

Egyszerű kísérletek a tehetetlenség megnyilvánulására. A tehetetlenség törvénye.

Erő és mozgásállapot változás

A test mozgásállapot változása mindig egy másik test által kifejtett erőhatásra utal. (Egyszerű kísérletek.) Az erő mérése rugós erőmérővel. Az erő mértékegysége, az erő ábrázolása.

Erőfajták
Gravitációs erő (a Föld vonzása a testekre). Súly (és súlytalanság). Súrlódás és közegellenállás (gyakorlati jelentősége). Rugóerő (a rugós erőmérő működése).

Egy testre ható erők együttes hatása

Egy egyenesbe eső azonos és ellentétes irányú erők összegzése, az erőegyensúly fogalma

Erő-ellenerő
Az erő két test közötti kölcsönhatásban. (Egyszerű kísérletek.)

A mechanikai munka

A munka értelmezése, mértékegysége. Egyszerű számításos feladatok a munka, erő és az út kiszámítására. A mechanikai energia fogalma

Az egyszerű gépek: emelő, lejtő

A forgatónyomaték kísérleti vizsgálata, sztatikai bevezetése, a forgatónyomaték kiszámítása. Az egyensúly feltétele emelőkön (az egyensúly létesítéséhez szükséges erő ill. erőkar kiszámítása). Az egyszerű gépek gyakorlati haszna.

Szilárd testek által kifejtett nyomás

A nyomás értelmezése egyszerű kísérletek alapján, a felismert összefüggések matematikai megfogalmazása, a formula alkalmazása.

Nyomás a folyadékokban és gázokban

A hidrosztatikai nyomás. A hidrosztatikai nyomás kísérleti vizsgálata, a nyomást meghatározó paraméterek. Közlekedőedények (egyszerű kísérletek, környezetvédelmi vonatkozások, pl. kutak, vizek szennyezettsége).

Arkhimédész törvénye, a testek úszása

A felhajtóerő kísérleti vizsgálata. Az úszás, lebegés, elmerülés feltételei.
Egyszerű feladatok Arkhimédész törvényére.

Hőtani alapjelenségek

Hőmérséklet és mérése. A hőtágulás jelensége szilárd anyagok, folyadékok esetén, a hőtágulás jelensége a hétköznapi életben.

Hő és energia

A testek felmelegítésének vizsgálata a fajhő és mérése, az égéshő. Energia megmaradása termikus kölcsönhatás során.

Halmazállapotok, halmazállapot-változások

Az anyag atomos szerkezete, halmazállapotok. A halmazállapot-változások - olvadás, fagyás, párolgás, forrás, lecsapódás - jellemzése, hétköznapi példák. Az olvadáspont, forráspont fogalma. Az olvadáshő, forráshő értelmezése.
A halmazállapot-változás közben bekövetkező energiaváltozások kiszámítása.

Munka és energia

A testek melegítése munkavégzéssel, a termikus energia felhasználását munkavégzésre: hőerőgépek működésének alapjai.

Energia megmaradása

Az energia megmaradásának tudatosítása, kvalitatív szintű érzékeltetése egyszerű példákon. A különböző energiafajták bemutatása egyszerű példákon.

Teljesítmény és hatásfok

A teljesítmény és hatásfok fogalma.

Elektrosztatikai alapismeretek

Az elektrosztatikai kísérletek elemzése, az elektromos töltés.

Az elektromos áram, egyszerű elektromos áramkörök

Az elektromos áram fogalma, érzékelése hatásain keresztül.
Az elektromos áramkör részei, egyszerű áramkörök összeállítása, az áramerősség és mérése. A feszültség és mérése.

Ohm törvénye

Ohm törvénye, az elektromos ellenállás fogalma, az ellenállás kiszámítása és mértékegysége.
Ohm törvényével kapcsolatos egyszerű kísérletek (pl. fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása).
Ohm törvényével kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása.

 

A felsorolt témákból kell felkészülni. A felelet során be kell mutatni egy elméleti részt vagy egy kísérletet kell értelmezni. Egy gondolkodtató feleletet is kaptok. Értékeljük a logikus felépítést és a pontos megfogalmazást is. A kísérleteket természetesen nem kell elvégeznetek. Azt kell csupán elmondanotok, hogy miként végeznétek el azokat - milyen tapasztalatokat szereznétek, milyen összefüggésekre derülne fény.

 

Értékelési szempontok a 8 évfolyamos speciális matematika-fizika tagozat szóbeli felvételi vizsgán fizikából:

-elméleti-kísérleti elemző rész tartalma 5 pont

- problémamegoldás 3 pont

- logikus felépítés 1 pont

 szakkifejezések, mértékegységek pontos használata 1 pont

Kapcsolat

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.
OM azonosító: 029743
KK-azonosító: CA0101
Elérhetőségeink

Gyorslinkek

Hírek
Hírarchívum
Csengetési rend
Iskolai munkaterv
Könyvtárunk katalógusa
Rádió RMG
Pályázatok
Intézményvezetői pályázat_2016 (.pdf)
Menza
Termosz (szaklaboratórium)
mozaNapló
Bor Pál Fizikaverseny
Arany 200

Legújabb hírek

Tájékoztató a Stipendium Peregrinum ösztöndíjról
2021-09-17 12:33:29
Megjelent az Arany János Program idei felhívása
2021-09-15 15:48:12
Az Írók Alapítványának kiemelt díja
2021-09-13 12:00:02
Osztálytalálkozók szervezése
2021-09-09 14:55:34
Elérhető a jelentkezési felület a szakköreinkre
2021-09-06 08:21:51
Sportegyesületi és szülői nyilatkozat a testnevelés órákhoz
2021-09-03 08:29:53
2021. szeptember 1-től érvényes járványügyi eljárásrendünk
2021-09-01 09:42:09
Határozat a 2021. évi szakszervezeti reprezentativitásról
2021-08-30 12:40:02
Érettségire jelentkezés külsős diákok számára
2021-08-28 20:57:35
Iskolai étkezés, szeptemberi étlapok, előfizetés
2021-08-16 09:39:38

Hivatkozások

Öregdiákok
Oktatási Hivatal Bázisintézménye
Akkreditált tehetségpont lettünk!
Európai Tehetségpont
Szegedi Tudós Akadémia
Szeged Városi Kollégium honlapja
Határtalanul!
Nemzeti Tehetség Program
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Emberi Erőforrások Minisztériuma sux
Erasmus+