Előző
Következő
címer

Humán irányultság


Tanulmányi terület

 Kód

 Felvehető

Humán irányultság

0406

 15 fő

 Felvételi

Központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából (2020. január 18-án).
Iskolai szóbeli vizsga magyar nyelv és irodalomból vagy történelemből.

 Értékelés

10%-kal számítjuk be a 7. osztály év végi jegyeit (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, fizika, kémia, biológia és egy idegen nyelv). Ez a „hozott pontszám”.

A hozott pontszám (max. 10 pont)
= az év végi jegyek összege x 0,25

Emellett 65%-ban vesszük figyelembe az írásbeli, 25%-ban pedig a szakirányú szóbeli vizsga eredményét. Ez a „szerzett pontszám”.

A szerzett pontszám (max. 90 pont)
= (magyar nyelv x 0,65) + (matematika x 0,65) + szóbeli

/Az írásbeli vizsgákon 50-50, a szóbeli vizsgán 25 pontot lehet maximálisan elérni./

Jellemzője: A speciális humán csoportok diákjai emelt óraszámban tanulják a történelmet, valamint a magyar nyelvet és irodalmat.

Kiknek ajánljuk: Ezt a képzési formát elsősorban azoknak ajánljuk, akik különös érdeklődést mutatnak a humán tantárgyak iránt és/vagy olyan egyetemen vagy főiskolán* szeretnének továbbtanulni, amelyen a történelem és/vagy a magyar nyelv és irodalom a kötelező érettségi/felvételi tárgy (*jog, közgazdaság, államigazgatás, tanár, valamint a médiával és kommunikációval kapcsolatos pályák).

A humán osztályainkban folyó történelem és magyar oktatás

A rendszerváltást követő elmúlt évtizedben érezhetően megnőtt az érdeklődés a társadalomtudományok, ezen belül a történettudomány, a történelem tanulása iránt. Iskolánk jellegéből adódik, hogy felkészíti tanulóit a felsőfokú képzésre, az egyetemi, főiskolai felvételi színvonal elérésére. Ezért döntött úgy évekkel ezelőtt az iskolavezetés, hogy a humán csoportok beindításával megpróbál megfelelni a jelentkező tanulói igényeknek: magyar nyelv és irodalomból illetve történelemből a követelményeknek megfelelő, mélyebb, átfogóbb ismeretek nyújtására biztosít lehetőséget a csoportok megszervezésével.

A történelmet valamint a magyar nyelvet és irodalmat a négy év során mindvégig emelt óraszámban, kis létszámú, 15-17 fős csoportokban tanulják a diákok, ami lehetőséget biztosít a tananyag elmélyültebb elsajátítására, az összefüggések alaposabb áttekintésére, a logikusabb rendszerezésre, az emelt szintű érettségi vizsgákra történő felkészülésre. Célunk nem annyira az ismeretanyag mennyiségi növelése, inkább az elmélyült, alapos tanulás lehetőségének biztosítása, és legfőképpen a mai kor és érettségi követelményeinek megfelelően az írás- és szóbeli kommunikációs készség erőteljes fejlesztése. Ez utóbbiak a választott pályán is elengedhetetlenül szükségesek a sikeres szerepléshez.

A humán tantárgyak oktatásának magas színvonalát számos szép eredmény bizonyítja. A 2010-2015 között OKTV döntős tanulóink voltak magyar nyelvből, magyar irodalomból, történelemből és mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyból is.

Külön is szeretnénk felhívni figyelmet a Radnóti Tavaszi Kulturális Fesztiválra, ahol mindenki megmutathatja, miben - zenében, táncban, színjátszásban, versírásban, versmondásban - tehetséges. A kulturális hét minden napja egy-egy téma köré szerveződik. Az előadásokon, beszélgetéseken nemcsak a diákok, hanem tanáraink és meghívott előadóink is részt vesznek..

kultfeszt09

 

Témakörjegyzék
a magyar szóbeli felvételihez

Irodalmi alapfogalmak ismerete – műnemek, műfajok, Költői képek, alakzatok (pl. hasonlat, megszemélyesítés, metafora stb.)

Verstani alapismeretek (pl. ritmus, rím, alliteráció stb.)

Ismeretek az alapvető irodalomtörténeti korszakokról, korstílusokról, stílusirányzatokról 

Ismeretek a magyar irodalom nagyobb korszakairól (pl. reformkor, nemzeti romantika, a XX. század első fele)

Jeles íróink, költőink portréja – Petőfi, Arany, Kölcsey, Vörösmarty, Jókai, Mikszáth, Ady, Móricz, József Attila

Beszámoló házi olvasmányokról, egyéb olvasmányélményekről 

Leíró nyelvtani ismeretek a különböző nyelvi szintekről: 
- Hangrendszerünk, hangtörvény
- Az egyes szófajok jellemzői, szófajba sorolás
- Alaktani ismeretek (toldalékolás, szóelemekre bontás)
-
Mondattani ismeretek (mondatfajták, mondatrészek, az egyszerű mondat)

A kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvhasználat

A magyar szóbeli felvételi vizsga
értékelési szempontjai:

- tárgyi tudás, tájékozottság 8 pont
- nyelvi, irodalmi ismeretek, azok alkalmazása 6 pont
- témának megfelelő fogalomhasználat 3 pont
- értő olvasás, írott szöveg megértése 3 pont
- köznyelvi norma biztos ismerete; a feladatnak és a kommunikációs helyzetnek megfelelő szókincs, hangnem, stílus; gördülékeny, érthető mondat- és szövegalkotás 3 pont
- világos és lényegre törő, szabatos előadás 2 pont

A történelem szóbeli felvételi vizsga témakörei
és az értékelés szempontjai

A történelem szóbeli felvételi vizsga témakörei és az értékelés szempontjai

I. István
IV. Béla és a tatárjárás
a Hunyadiak
a várháborúk, török elleni küzdelem
a reformkor
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
a kiegyezés és a dualizmus

a nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás
az első és a második ipari forradalom
az első világháború

Az értékelés során a következőket vesszük figyelembe:

- konkrét tárgyi tudás
- térbeli és időbeli tájékozódás
- ábraleolvasás, -értelmezés
- atlaszhasználat
- előadásmód 

A felelet előtt 15 perc felkészülési időt biztosítunk. A felelet időtartama: maximum 15 perc.

Kapcsolat

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.
OM azonosító: 029743
KK-azonosító: CA0101
Elérhetőségeink

Gyorslinkek

Hírek
Hírarchívum
Csengetési rend
Iskolai munkaterv
Könyvtárunk katalógusa
Rádió RMG
Pályázatok
Intézményvezetői pályázat_2016 (.pdf)
Menza
Termosz (szaklaboratórium)
mozaNapló
Bor Pál Fizikaverseny
Arany 200

Legújabb hírek

Sikeres szereplés a kutató diákok esszépályázatán
2020-10-19 09:47:41
Novemberi iskolai étkezés befizetése
2020-10-13 10:30:26
Eredményeink a Kenguru Matematika Tesztversenyen
2020-10-05 10:01:53
Megjelent az Arany János Program felhívása
2020-10-01 13:42:18
Országos angol versenyeredmények
2020-10-01 08:58:39
Nemzetközi diákolimpiai eredményeink
2020-09-29 09:42:55
Bonis bona - a nemzet tehetségeiért
2020-09-28 13:33:59
A természettudományok nagykövetei
2020-09-25 12:55:55
Eredményeink a Logo Számítástechnikai Verseny döntőjében
2020-09-22 16:13:03
Tehetséggondozó szakköreink - online lehetőségekkel is
2020-09-17 11:10:29

Hivatkozások

Öregdiákok
Oktatási Hivatal Bázisintézménye
Akkreditált tehetségpont lettünk!
Európai Tehetségpont
Szegedi Tudós Akadémia
Szeged Városi Kollégium honlapja
Határtalanul!
Nemzeti Tehetség Program
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Emberi Erőforrások Minisztériuma sux
Erasmus+